!..اینجا چراغی روشن است

شرمنده از آنیم که:در روز مکافات
اندر خور عفو تو،نکردیم گناهیهمیشه دیر رسیدم
همیشه باخته ام

می پندارم همه ی حرفهای نگفته م،در تک بیتی می تواند گفته شود

بنا را بر این گذاشتم که این آمدن های نامشخصم را با همین تک بیت ها ادامه بدهم