!..اینجا چراغی روشن است

شب وصل است و می نالم
که شاید چرخ پندارد که باز امشب
شب هجر است و
دیر آرد به پایانش