!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

از آن به خاک نشستم

که آن کمان ابرو

مرا چو تیر سوی خود کشید و دور انداخت