!..اینجا چراغی روشن است

زِ چشمِ خویش گرفتم

قیاسِ کارِ جهان

که نقشِ مَــردمِ حق بین

همیشه بر آب است