!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

گاه جبران چیزهای از دست نداده؛به اندازه ی چیزهای از دست داده؛سخته

گاه تلاش میکنی چیزهایی رو که نداری؛از دست بدی

و این سخت تره


این پُست؛شعر نداره..شرمنده