گر

دل

این -مخزن کینه- ست که مردم دارند

هر که یک دل شکند

کعبه ای آباد کند..!