!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

درون تو تبری رشد میکند
که خودت به ریشه های درختی که کاشتی
زده ای