!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

نسیم نیست..!

نه..!

بیم است

بیم دار شدن

که لرزه می فکند بر تن سپیداران