!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

التفاتش هست امشب
گه به غیر و
گه به من
ساعتی صد بار باید مُرد و باید زنده شد