!..اینجا چراغی روشن است

جاهل برو..!

زِ مُرشدِ بی معرفت چه فیض؟

کوری کجا عصاکشِ کورِ دگر شود؟