!..اینجا چراغی روشن است

نه در برابر چشمی

نه غایب از نظری

نه یاد می کنی از من

نه می روی از یاد