!..اینجا چراغی روشن است

گفتی:

چه کسی؟

در چه خیالی؟

به کجایی؟


-بی تاب توام

-محو توام

-خانه خرابم