!..اینجا چراغی روشن است

دی می گذشت یار و
رقیب از عقب رسید
گفتم که:
عمر می رود و مرگ در قفاست