!..اینجا چراغی روشن است

با این دو روزه وصل

چه ها می کند رقیب

جام مراد بر کف نو دولتان مباد