!..اینجا چراغی روشن است

آن نخل ناخلف

-که تبر شد-

ز ما نبود

ما را زمانه گر شکند

ساز می شویم