!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

بس در طلبت کوشش بی فایده کردیم

چون طفل دوان در پی گنجشک پریده