شرمنده از آنیم که
در روز مکافات اندر خور عفو تو
نکردیم گناهیهمیشه دیر رسیدم
همیشه باخته ام

می پندارم همه ی حرفهای نگفته م،در تک بیتی می تواند گفته شود

بنا را بر این گذاشتم که این آمدن های نامشخصم را با همین تک بیت ها ادامه بدهم