ز بس زهد و ریا در معرضِ بیع و شَری آری
به روزِ جمعه مسجد، جمعه‌بازاری است پنداری!