به خیلی ها نگفته ام:دوستشان دارم

 

 

 

 

 

 

 

ای مرگ..!

به من فرصت تکرار بده

تا "دوستت دارم" یادم نرود