"به مجنون زین چه ناخوش تر؟

که دور آسمان او را گذارد اینقدر

کز مرگ لیلی با خبر گردد"