نعمت آسودگی بر دیده ی عاشق خطاست

خانه ای کز خود بر آرد آب،جای خواب نیست..!