درون تو تبری رشد میکند
که خودت به ریشه های درختی که کاشتی
زده ای