نیکی،هنری نیست به امّید تلافی

احسان به کسی کن که به کار تو نیاید