در قبول نظر خلق،مجو آسایش
بنده هر گاه که دلخواه شد

آ
ز
ا
د

نشد