گفته اند:اگر سخن گفتن،نقره باشد،خموشی طلاست


:"ما را زبان شکوه،ز بیداد چرخ نیست

از ما خطی به مُهر خموشی گرفته اند"