گویایِ حالِ خیلی هاس:

"آشنایی،کهنه چون گردید

بی لذّت بوَد

کوزه ی نو

یک-دو روزی سرد سازد آب را"