در وطنِ خود

گُهر،آبله ای بیش نیست

کی به عزیزی رسد؟

یوسفِ نفْروخته