تا چه خواهد کرد

با من دورِ گیتی

زین دو کار:

دست او در گردنم

یا خون من بر گردنش؟


سفارش می کنم همه را به خواندنِسعدی