تپیدن

سوختن

در خاک و خون غلتیدن و

مُردن

بحمدلله که درد عاشقی،تدبیرها دارد