دستگیری نتوان داشت توقّع ز غریق

اهلِ

دنیا

همه

د

ر

م

ا

ن

د

ه

تر از

یکدگرند