مرگ برای ضعیف

امر طبیعی ست

هر قوی اوّل ضعیف گشت و سپس

مُـرد