به امام هشتم(ع):

برای من که فراموش گشته پروازم

تو می توانی تعلیم پر زدن باشی

*

تو می توانی جاری شوی شبیه به رود

تو می توانی در هر تنی "روان" باشی