ز روزگار

شکایت به کردگار مَبَر

که بد معامله با قاضی

آشنا

باشد