از خود مگو

چو همدم دریادلان شوی

خصمی به حال خویش بُود

دم در آب زدن