!..اینجا چراغی روشن است

بر بی کسی من نگر و چاره ی من کن

زان،کز همه کس

بی کس و

بی یار ترم


من