!..اینجا چراغی روشن است

از خسان

همّتِ کسان مَـطَـلب

که رخ و پیل

کارِ شـه نکند