!..اینجا چراغی روشن است

گشایش نیست در پیشانی تخم امید من

گره در کار آب افتد

اگر در آسیا افتم