!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی

که بلبل در قفس

از بوی گل

خشنود می گردد