!..اینجا چراغی روشن است

بر تواضع های دشمن،تکیه کردن ابلهی ست
پای بوس سیل
از پا افکنَـد
دیوار را