!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

رازی نهفته در پس حرفی نگفته است

مگذار درد دل کنم و دردسر شود