!..اینجا چراغی روشن است

ایّام فِــراق چون به سر آمده است

من نیز به سوی تو به سر می آیم