!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

گویـــا تو برون می روی از سینه

وگرنه

جان دادن کَـــس

این همه دشوار نباشد