!..اینجا چراغی روشن است

گفتمش:گنج لطافت،رخ مه پیکر توست

گفت:خاموش..!

که بر گنج

سیه مارانند