!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

دلتنگم و با هیچ کَــسَم میل سخن نیست

کَـس در همه آفاق به دلتنگی من نیست