!..اینجا چراغی روشن است

مـــــــــا قوّتِ پـــــــــــرواز نداریـــــم

وگــــــــرنه عمریست که صیّـــاد شکسته ست قفـــس را