چون خانه ی ویران شده بر رهگذر سیل

در طالع ما رفته که

آباد نگردیم