سر خواسته ای

به دست کَــس نتوان داد

می آیم و

بر گردن خود می آرم