خون ریختن

به ناحق و

با غیر ســـــاختن

امروز می توانی

فردا چه می کنی؟