هزار دل شکند

تا یکی درست کند

فلک

طبیعت شاگرد شیشه گر دارد