یک دانه ی اشک است روان

بر رخ زرّین

سیم و زر ما

شُـــکر که اندوختنی نیست

 

 

 

+ برای این روزای پر از نگرانی و بیماری